ទំព័រមុខ   » System.Web.HttpException (0x80004005): DataBinding: 'System.Data.DataRowView' does not contain a property with the name 'LawDID'. at System.Web.UI.DataBinder.GetPropertyValue(Object container, String propName) at System.Web.UI.WebControls.GridView.CreateChildControls(IEnumerable dataSource, Boolean dataBinding) at System.Web.UI.WebControls.CompositeDataBoundControl.PerformDataBinding(IEnumerable data) at System.Web.UI.WebControls.GridView.PerformDataBinding(IEnumerable data) at System.Web.UI.WebControls.DataBoundControl.OnDataSourceViewSelectCallback(IEnumerable data) at System.Web.UI.DataSourceView.Select(DataSourceSelectArguments arguments, DataSourceViewSelectCallback callback) at System.Web.UI.WebControls.DataBoundControl.PerformSelect() at System.Web.UI.WebControls.BaseDataBoundControl.DataBind() at System.Web.UI.WebControls.GridView.DataBind() at ViewLawDetail.GetData(String SQLString) in d:\hosting\11891773\html\TV\KH\ViewLawDetail.aspx.cs:line 40 at ViewLawDetail.BindDataList(String SQLString) in d:\hosting\11891773\html\TV\KH\ViewLawDetail.aspx.cs:line 48 at ViewLawDetail.ddlLawID_DataBound(Object sender, EventArgs e) in d:\hosting\11891773\html\TV\KH\ViewLawDetail.aspx.cs:line 264   » ឧបសម្ព័ន្ធ គេហទំព័ររដ្ឋសភា

ឈ្មោះអត្ថបទ ៖ ជ្រើសរើសចំនួនដែលចង់បង្ហាញ ៖
ល.រឈ្មោះអត្ថបទច្បាប់ ឆ្នាំអនុម័ត
មុនដំបូង ថយក្រោយ
1
បន្ទាប់ ចុងក្រោយ   ទំព័រ 1 នៃ 1