ទំព័រមុខ   » បញ្ជីច្បាប់   » ច្បាប់នីតិកាលទី៤   » ច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

ឈ្មោះអត្ថបទច្បាប់ ឆ្នាំអនុម័ត
ច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ១១.០៣.២០១០