ទំព័រមុខ   » បញ្ជីច្បាប់   » ច្បាប់នីតិកាលទី៤   » ច្បាប់ស្តីពី ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ

ឈ្មោះអត្ថបទច្បាប់ ឆ្នាំអនុម័ត
ច្បាប់ស្តីពី ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ២៧.០៥.២០០៩