ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » ប្រកាសព័ត៌មាន » សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំពិភាក្សារវាងគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស​ សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ​ ឃោសនាការ​ និងព័ត៌មាន​ នៃរដ្ឋសភា​ ជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេស​ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំពិភាក្សារវាងគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស​ សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ​ ឃោសនាការ​ និងព័ត៌មាន​ នៃរដ្ឋសភា​ ជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេស​ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
រៀបរៀងដោយ ៖​ NARA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (2/2/2023 6:15:27 PM )