សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ អគ្គលេខាធិការដ្ឋសភា